Statut stowarzyszenia Polaków z Balbriggan i okolic „Polonus”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja nosi nazwę Polonus i jest dalej zwana Stowarzyszeniem.

Siedzibą organizacji jest Balbriggan.

Terenem działania jest Balbriggan oraz okolice, m.in. Lusk, Rush, Skerries.

§ 2

Stowarzyszenie jest instytucją non profit, niezależną i samodzielną. Stowarzyszenie nie posiada osobnej osobowości prawnej.

§ 3

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest niniejszy Statut.

§ 4

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich obywateli Polski oraz ich partnerów, którzy chcieliby brać udział w jego funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie działania Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań nie może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać grupy.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
– stwarzanie Polakom mieszkającym w Balbriggan i okolicach możliwości spotkań w grupie społeczności polskiej, działań kulturalnych i sportowych.
– zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości
– jednoczenie Polonii w Irlandii
– zaktywizowanie polskiej społeczności w życiu publicznym

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci i dorosłych
– organizowanie wycieczek turystycznych
– kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaków
– współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
– wspieranie i inspirowanie aktywności rodaków za granicą, służącej budowie ich prestiżu i pozycji, a także pozwalającej na skuteczny udział w promocji spraw polskich na wszelkich płaszczyznach

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może posiadać członków:
– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkująca w Balbriggan lub okolicach oraz jej/jego partner bez względu na posiadane obywatelstwo.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie póżniej niż dwa tygodnie po otrzymaniu wypełnionej deklaracji członkowskiej.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
– korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
– uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
– przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek, składki członkowskie muszą być wpłacone do 15 stycznia za dany rok kalendarzowy w wysokości ustalonej przez Zarząd

§ 13

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia informując Zarząd,
– wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa miesiace,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa jeden rok.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum (10 członków), zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
– z własnej inicjatywy,
– na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
– uchwalanie zmian statutu,
– wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
– udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
– podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd składa się z 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
– kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
– realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
– planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
– przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
– zwoływanie Walnego Zebrania,
– ustalanie wysokości składek członkowskich
– zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
– składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
– wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
– wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Rozdział V

Finanse Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
– środki pieniężne Stowarzyszenia
– środki trwałe nabyte
– majątek niematerialny, np. strona internetowa

2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
– składek członkowskich;
– dotacji, darowizn,
– dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;
– zbiórek publicznych
– reklamy na stronie internetowej

§ 26

Fundusze Stowarzyszenia są wydawane na potrzeby Stowarzyszenia w ramach budżetu zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 27

1. Wszelkie decyzje finansowe podejmowane są większością głosów przy składzie minimum 4 członków Zarządu.

2. Dla ważności niemajątkowych oświadczeń woli, innych pism i dokumentów, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 28

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia musi być przekazany dla innej organizacji polonijnej w Irlandii.

§ 29

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko w wyniku głosowania na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 2/3 członków i większością 2/3 ich głosów.